مبل راحتی مدل روش بابا

مبل شامل3+3+1+1میباشد. کلاف کلا چوب روسی میباشد پارچه ترک درجه یک بکار برده شده.

مبل شامل3+3+1+1میباشد.
کلاف کلا چوب روسی میباشد
پارچه ترک درجه یک بکار برده شده.